Αποστολή email:    "Το σχέδιο για τους ελέγχους στις θυρίδες"