Αποστολή email:    "Τέταρτη αξιολόγηση: Στόχος να ολοκληρωθεί τον Μάιο"