Αποστολή email:    "Χρυσοφόρο το τρίτο τρίμηνο για τα ξενοδοχεία"