Αποστολή email:    "Ρύθμιση για 81.715 δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ"