Αποστολή email:    "Προς τα πάνω αλλά χωρίς δύναμη το Χρηματιστήριο"