Αποστολή email:    "Βελτιωμένα τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών"