Χαμηλότερα η οικοδομική δραστηριότητα το α΄ δίμηνο

Κάμψη εμφάνισε η οικοδομική δραστηριότητα το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2008, η Οικοδομική Δραστηριότητα (Ιδιωτική-Δημόσια), στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 10.254 άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.813,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.743,3 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 11.847 αδειών, 2.929,8 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 11.016,0 χιλιάδων m3 όγκου, της αντίστοιχης περιόδου 2007. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 13,4% στον αριθμό των αδειών, 4,0% στην επιφάνεια και 2,5% στον όγκο. Η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα συμμετέχει στο σύνολο του στοιχείου του όγκου σε ποσοστό 1,8%.

Ανάλογη ήταν και η μείωση για το μήνα Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, το σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) κατά το μήνα Φεβρουάριο 2008, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 5.308 άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.495,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 5.786,0 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 6.131 αδειών, 1.533,8 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 5.816,3 χιλιάδων m3 όγκου, του Φεβρουαρίου 2007.Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 13,4% στον αριθμό αδειών, 2,5% στην επιφάνεια και 0,5% στον όγκο.


Η Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα στο σύνολο της Χώρας ανήλθε σε 56 άδειες, που αντιστοιχούν σε 25,9χιλιάδες m2 επιφάνειας και σε 118,8 χιλιάδες m3 όγκου, έναντι 53 αδειών, 35,3 χιλιάδων m2 επιφάνειας και 144,2χιλιάδων m3 όγκου, του Φεβρουαρίου 2007. Η συμμετοχή στο σύνολο της Οικοδομικής Δραστηριότητας στο στοιχείο του όγκου, ανέρχεται σε 2,1%.


Κέρδος