Στο τελικό στάδιο η ΑΜΚ της Εθνικής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της. 

Ήδη από τη δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, εγκρίθηκε, στις 29 Απριλίου 2013, reverse split επί των μετοχών της Τράπεζας, σε αναλογία 10 προς 1.

Το reverse split θα προηγηθεί, χρονικά, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι την προσεχή Παρασκευή, οπότε και αμέσως μετά αρχίζει η περίοδος των 2 εβδομάδων ασκήσεως από τους Μετόχους του δικαιώματος συμμετοχής τους στην αύξηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή της περιόδου των 2 εβδομάδων πιθανολογείται - και επιδιώκεται - να είναι η Παρασκευή 24η τρέχοντος μηνός οπότε και η λήξη θα είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013. Είναι προφανές ότι αν η έναρξη, λόγω διαδικασιών, συμμετοχής στην αύξηση θα γίνει τη Δευτέρα 27/5/2013, η λήξη θα γίνει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, κ.ο.κ.

Με δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας όρισε σε 0,429 ευρώ, βάση τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών, την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν στην αύξηση, την αναλογία 2,2 νέες μετοχές έναντι μιας και με παραδοχή ότι θα έχει προηγηθεί το reverse split επί των υφιστάμενων μετοχών, προκύπτει ότι η τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής, στο πλαίσιο της αύξησης, θα είναι 4,29 ευρώ κάθε μία νέα πλέον, δηλαδή μετά το reverse split, μετοχή.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι Μέτοχος της Εθνικής σήμερα με 100 μετοχές, εάν δεν μεσολαβούσε το reverse split, δικαιούται να λάβει από την αύξηση 220 μετοχές με 0,429 ευρώ εκάστη, δηλαδή να καταβάλει 94,38 ευρώ στην περίπτωση που θα ήθελε να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του. Μετά το reverse split, ο Μέτοχος με τις σημερινές 100 μετοχές θα έχει 10 νέες μετοχές άλλης ονομαστικής αξίας και εφόσον θέλει να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, θα δικαιούται να λάβει 22 μετοχές, συμμετέχοντας στην αύξηση, καταβάλλοντας όμως 4,29 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά 94,38 ευρώ.

Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο που προωθήθηκε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο, οι Μέτοχοι πέραν του δικαιώματος που έχουν να μετάσχουν, θα έχουν το δικαίωμα προεγγραφής χωρίς όριο για την απόκτηση νέων μετοχών στην τιμή διάθεσής τους, τουτέστιν 4,29 ευρώ ανά νέα μετοχή (όπως αυτή θα έχει γίνει μετά το reverse split 10 προς 1).

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Χρηματιστήριο κατά την υλοποίηση του reverse split, δηλαδή για την ενημέρωση των αρχείων Χρηματιστηρίου και Τράπεζας, με τη διαμόρφωση των 10 μετοχών σε μία με νέα με ονομαστική αξία, υπάρχει ολιγοήμερη διακοπή της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο των μετοχών της εταιρίας που προχωρεί σε reverse split.


Κέρδος