ΣΕΔ: Σε ανοιχτή διαβούλευση θέτει τον Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης

 Τον «Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης» των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών θα παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο, 11/12, το προεδρείο του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου, στο 8ο Συνέδριο του συνδέσμου που πραγματοποιείται στο Ηλέκτρα Παλλάς.

Στη  συνέχεια ο Χάρτης, ο οποίος θα έχει τη μορφή ψηφίσματος, θα αποσταλεί σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες και στους φορείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στόχος του συνδέσμου αποτελεί, εξάλλου, η δημιουργία ενός δείκτη εταιρικής ευθύνης, με κριτήριο την υιοθέτηση του Χάρτη από τις εισηγμένες εταιρείες, στόχο τον οποίο θα προωθήσει το επόμενο έτος μετά τη σύγκληση των ετήσιων γενικών συνελεύσεων των εισηγμένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρτης Ε.Δ. κατατέθηκε για πρώτη φορά, στις 10 Ιουλίου 2010, στο «Forum για την Εταιρική Διακυβέρνηση και στο διοικητικό συμβούλιο. του ΣΕΔ από τον πρόεδρο του συνδέσμου, κ. Μπάμπη Εγγλέζο, και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου με σκοπό να μεσολαβήσει ένα ικανό διάστημα διαβούλευσης, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Με την ευκαιρία ο ΣΕΔ καλεί τις διοικήσεις όλων των εισηγμένων εταιρειών, να συνεργαστούν για την εφαρμογή των κανόνων χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στον «Χάρτη Ε.Δ.». Καλεί, επίσης, τους επενδυτές και όλους τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα ή στο 8ο Συνέδριο του ΣΕΔ,  όπου θα γίνει η τελική επεξεργασία του κειμένου του «Χάρτη Ε.Δ.»

Τι προβλέπει ο ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕΔ 

1.Ανεξάρτητα μέλη στα Δ.Σ. των εισηγμένων
 Οι εισηγμένες οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν πραγματικά ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. Αυτό κατ αρχήν μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση  των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία, σε ανάλογο ποσοστό θα εκπροσωπούν στο Δ.Σ. τους μετόχους μειοψηφίας. Τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να εκλέγεται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω συστήματος αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων μελών διαβάζει την «Έκθεση ανεξαρτήτων μελών».

 2.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη έστω στοιχειώδους Εταιρικής Διακυβέρνησης.

> Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διαβάζει στην ετήσια Γεν. Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής. Η εταιρεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα την πραγματική και ουσιαστική ανεξαρτησία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

 3. Επιτροπή ελέγχου
 Πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και  εξωτερικών ελεγκτών

 4. Παρουσία μελών Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις
Στις Γεν. Συνελεύσεις της εταιρείας και ειδικά στην ετήσια απολογιστική  Γεν.Συνέλευση, οφείλουν να παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ.  και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

5. Επιτροπή επιλογής, αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και  μελών Δ.Σ.
Αποτελείται αποκλειστικά, ή κύρια από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

 6. Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων, η οποία θα αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κλπ

 7. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης
 Όλες οι επιτροπές υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων  τους. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης», την οποία συντάσσει το Δ.Σ. και διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και το σύστημα Ε.Δ. που ακολουθεί η εταιρεία.

 8. Εταιρική Ιστοσελίδα
 Η ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας πρέπει να είναι λειτουργική και με ευθύνη του τμήματος επενδυτικών σχέσεων να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους μετόχους της εταιρείας με όλες τις οικονομικές και διοικητικές μεταβολές και ανακοινώσεις.

Στην ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές  σημείο, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας.

Επίσης 10 μέρες πριν από την ετήσια Γεν. Συνέλευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές όλων  των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
Τέλος, είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα να λειτουργεί forum των μετόχων  της εταιρείας, μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα συζητούν μεταξύ τους και με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων και μέσω αυτού με το Δ.Σ. της εταιρείας. Στο forum οι μέτοχοι θα εκθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για την
> εταιρεία, θα κάνουν προτάσεις για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας κλπ

9.Πολυμετοχικότητα
 Όσο μικρότερο ποσοστό μετοχών έχει ο μεγαλομέτοχος στην κατοχή του και όσο  μεγαλύτερη είναι η διασπορά των μετοχών στο κοινό, τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

10.Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην κάθε εταιρεία.

11.Λειτουργία αυτόνομου τμήματος Επενδυτικών σχέσεων 
Όσο πιο αυτόνομο είναι το τμήμα τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης

 12. Διευκολύνσεις προς τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στη Γεν. > Συνέλευση της εταιρείας.

Οι απομακρυσμένες εταιρείες οφείλουν να διεξάγουν τουλάχιστον την ετήσια Γεν. Συνέλευση στο κοντινότερο αστικό κέντρο (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) και με αναμετάδοση μέσω internet με δυνατότητα
υποβολής ερωτήσεων.

 13. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γεν. Συνέλευσης.
Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης και όχι η διεξαγωγή της στις 3 τελευταίες μέρες του Ιουνίου.

 14. Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σοβαρή και νοιάζεται για το κοινωνικό σύνολο. Ποσόστωση τουλάχιστον 20% για θέσεις γυναικών στο Δ.Σ. της εταιρείας (Τακτικών και  Ανεξάρτητων Μελών), θα θεωρείται επίσης σαν ένδειξη κοινωνικής
υπευθυνότητας της εταιρείας.


Κέρδος