Ιασώ: Μέρισμα 0,22 ευρώ από 15/7

Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,22 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρίας Ιασώ ΑΕ. Από την Τετάρτη 15.07.2009, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2008 (ημέρα αποκοπής). Δικαιούχοι του μερίσματος των κερδών της χρήσης που έληξε 31.12.2008 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. (Record Date) την Παρασκευή 17.07.2009. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και θα αρχίσει την Τετάρτη 22.07.2009.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις:

- ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008.

- απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 6.063.525 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

- απήλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

- εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία Baker Tilly Hellas Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2009 και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Τολιόπουλο και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο και αποφάσισε όπως η αμοιβή τους καθορισθεί σύμφωνα με το νόμο από το Εποπτικό Συμβούλιο. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

- ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

- εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ιασώ τους εξής: Γεώργιο Σταματίου, Εμμανουήλ Πλεύρη, Εμμανουήλ Δουλγεράκη, Παρασκευά Πετρόπουλο, Γεώργιο Μπουλινάκη, Σαράντο Ζουρντό, Παναγιώτη Θεοφανάκη, Λεωνίδα Μαμά, Στέφανο Χανδακά, Νικόλαο Στρατάκη, Λεωνίδα Καρακαλπάκη, Σπυρίδωνα Δημητρουλέα και Γεώργιο Μποτώνακη, μεταξύ των οποίων, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα και Γεώργιο Μποτωνάκη. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 39.907.343 μετοχές και ψήφοι, ήτοι ποσοστό 94,96% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων.

- αποφάσισε τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 και όρισε ως μέλη της ως άνω Επιτροπής τους εξής: ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Σπυρίδωνα Δημητρουλέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και ως μέλη τον κ Παναγιώτη Θεοφανάκη και τον κ. Γεώργιο Μποτωνάκη. Της ψηφοφορίας απείχε μέτοχος εκπροσωπών 3.400 μετοχές και ψήφους.

- τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από το δικαίωμα λήψης αμοιβής ή/και αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 για τη χρήση 2009 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη απόφαση επί του θέματος αυτού.


Κέρδος