Αποστολή email:    "Eρχονται οι νέες ταυτότητες – Πώς θα είναι, πόσο θα κοστίζουν"