Αποστολή email:    "Τηλεοπτικές άδειες: Ολοκληρώθηκε η αποσφράγιση των φακέλων"