Αποστολή email:    "Σε υψηλά δυο χρόνων οι τιμές του πετρελαίου"