Αποστολή email:    "Εγκρίθηκαν 803 αιτήσεις αποζημιώσεων πλημμυροπαθών στη Δυτική Αττική"