Αποστολή email:    "Γυμναστείτε και ξεχάστε ...να ξεχνάτε"