Αποστολή email:    "Μικρή άνοδος στο Χρηματιστήριο"