Αποστολή email:    "Οι πρώτες συμφωνίες Κοπελούζου-Shenhua"