Αποστολή email:    "Ασφαλιστική ενημερότητα με πληρωμή κατώτατης εισφοράς!"