Αποστολή email:    "Μίχαλος: Υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα"