Αποστολή email:    "Κλίμα συναίνεσης για τους μικρούς οφειλέτες του εξωδικαστικού"