Αποστολή email:    "Ελληνικός Χρυσός: Οι διαρκείς αναβολές προκαλούν υπέρμετρη βλάβη"