Αποστολή email:    "Μετατρέψτε οποιοδήποτε αντικείμενο σε τηλεχειριστήριο!"