Αποστολή email:    "Ομόλογα ύψους 90 δισ. του ΕΜΣ έχει αγοράσει στη δευτερογενή αγορά η ΕΚΤ"