Αποστολή email:    "Ανοδικό ξεκίνημα στο Χρηματιστήριο Αθηνώv"