Αποστολή email:    "Βρετανία: Ο κόσμος πρέπει να το πάρει απόφαση, αποχωρούμε από την Ε.Ε."