• TwitterFacebookRss feed

Προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Ναυτιλιακά από το E-Learning του ΕΚΠΑ

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί σχετίζονται με αντικείμενα και διεργασίες όπως η διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι επιθεωρήσεις πλοίων, οι πληροφορικές εφαρμογές που απαντώνται σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, τα βασικά ζητήματα που αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία, οι τρόποι χρηματοδότησης των πλοίων, τα ναυτιλιακά logistics , οι προμήθειες ναυτιλιακών επιχειρήσεων, το ism code κ.ά. 

 

 


Ακολουθούν οι περιγραφές των προγραμμάτων:
Επιθεωρήσεις Πλοίων - Port State Control Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο επηρεάζει τη ναυτιλία το PSC. Πρόκειται για τις επιθεωρήσεις πλοίων προκειμένου να εξακριβωθεί η απαιτούμενη ικανότητα του πλοιάρχου και του πληρώματος, όπως επίσης και η κατάσταση/εξοπλισμός του πλοίου με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες διέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Mελετώνται, οι τομείς που επιθεωρούνται σε ένα πλοίο όπως και οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται πριν και μετά την επιθεώρηση με στόχο την αποφυγή παρατηρήσεων ή και κράτησης του πλοίου. 
Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM Code)Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων» προσφέρει στον εκπαιδευόμενο γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του κώδικα ISΜ, την ορθή τήρησή του, καθώς και με τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεών του. Ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης έχει ως σκοπό την καθιέρωση ενός διεθνούς προτύπου για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης. Θέτει στόχους διαχείρισης της ασφάλειας και απαιτεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία να σχεδιάσει ένα σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον κώδικα, η τήρηση των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να συγκεντρώνεται σε ένα εγχειρίδιο. Το πρόγραμμα αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στο ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν για τον κώδικα ISM.
Ναυτιλία και ΠληροφορικήΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ναυτιλία και Πληροφορική» εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές έννοιες που απαιτούνται για την κατανόηση και χρήση των μεθόδων και εφαρμογών και εμβαθύνει στις συνηθέστερες εργασίες που καλείται να διεκπεραιώσει ο εργαζόμενος σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύσσει είναι μια εισαγωγή στα βασικά προαπαιτούμενα για την ορθή λειτουργία ενός πλοίου, παρουσίαση των κύριων διαδικασιών και μεθόδων υπολογισμών και εκτιμήσεων με χρήση Η/Υ, τα πληροφορικά εργαλεία που επιτρέπουν την πραγματοποίηση των εν λόγω βελτιστοποιήσεων, γίνεται εισαγωγή στις έννοιες της ψηφιακής επιχείρησης και του ψηφιακού πλοίου, αλλά και παρουσιάζονται εν συντομία οι συνηθέστερες πληροφορικές εφαρμογές που απαντώνται στη ναυτιλιακή εταιρεία.
Chartering (Ναυλώσεις Πλοίων)Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Chartering (Ναυλώσεις πλοίων)» έχει ως σκοπό να παράσχει στους συμμετέχοντες το θεωρητικό αλλά κυρίως το πρακτικό υπόβαθρο του αντικειμένου των ναυλώσεων, δηλαδή να προσφέρει την ειδική γνώση του αντικειμένου αλλά και να αναπτύξει την ικανότητα του συμμετέχοντα στο να εκτελεί υπεύθυνα και αυτόνομα τις εργασίες ναύλωσης. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συμπεριφορά αγορών (market outlook), αρχές δικαίου, όπως προσφορά και αντιπροσφορά, νομικές και ηθικές απαιτήσεις, λεπτομέρειες που απαιτούνται για να συμπεριληφθούν στις προσφορές, ανακεφαλαίωση ναυλοσυμφώνου, εκτίμηση ταξιδιού κτλ. Δύο ενότητες επικεντρώνονται σε πρακτικές ασκήσεις και υπολογισμούς ναύλωσης φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων για χρονοναύλωση και ναύλωση ταξιδιού. Στο τέλος, γίνεται προσομοίωση ναύλωσης, όπου οι συμμετέχοντες υιοθετούν ρόλους πλοιοκτητών και ναυλωτών και ναυλώνουν πλοία. Η προσομοίωση είναι αναπαράσταση των διεργασιών ναύλωσης βασισμένη σε πραγματικά σενάρια.
Maritime Strategy, Claims and OperationsΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Maritime Strategy, Claims and Operations» εξετάζει βασικά ζητήματα που αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία. Μεταξύ αυτών είναι οι κυριότερες στρατηγικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας πλοιοκτήτης, η επιλογή μεταξύ αγοράς νεότευκτου και μεταχειρισμένου πλοίου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική αξία των πλοίων και δημιουργούν αστάθεια στην τιμή τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η αστάθεια αυτή μπορεί να ωφελήσει έναν πλοιοκτήτη. Επιπλέον, αναλύεται η διαχείριση απαιτήσεων-claims, που εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά στους κόλπους μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, μελετώνται οι λιμένες, τα πλοία και τα εμπορεύματα που διακινούνται παγκοσμίως, ενώ παρουσιάζεται λεπτομερώς η λειτουργία του Operation Department και οι κυριότερες αρμοδιότητές του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων tanker operation και στον υπολογισμό των ναύλων σύμφωνα με το worldscale.
Shipping FinanceΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Shipping Finance» επικεντρώνεται στην ανάλυση και την κατανόηση των τρόπων χρηματοδότησης πλοίων. Παρουσιάζονται οι πιο πραγματικές και πολύπλοκες μορφές χρηματοδότησης εταιρικής ή μέσω ιδίων κεφαλαίων, όπως η χρηματοδότηση μέσω τράπεζας, οι κοινοπραξίες και τα shipping funds. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συγκρίνονται βάσει της καταλληλότητάς τους σε σχέση με τα διάφορα είδη επένδυσης, καθώς και με τις σημερινές συνθήκες της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, όπως και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Επίσης αναλύονται οι επιπτώσεις της μεταβλητότητας της ναυλαγοράς και της αγοραπωλησίας πλοίων στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για την καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών εννοιών παρατίθεται ανάλυση πραγματικών υποθέσεων (case studies) αλλά και παραδειγμάτων. Στην τελευταία ενότητα οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν μέρος σε προσομοίωση χρηματοδότησης πλοίων, όπου υιοθετούν ρόλους και αξιολογούν την αγορά πλοίων.

 


Shipping Logistics

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Shipping Logistics» έχει ως σκοπό τη μεταφορά πληροφοριών, γνώσεων αλλά και προσωπικών εμπειριών στους εκπαιδευομένους, εξετάζοντας όσο το δυνατόν αναλυτικότερα έννοιες από τον ευρύτερο χώρο των logistics και του supply chain σε συνδυασμό με τα ναυτιλιακά δρώμενα, αφού τα ναυτιλιακά logistics θεωρούνται ως οι διαδικασίες της σχεδίασης, οργάνωσης, εφαρμογής και διοίκησης της μεταφοράς των αγαθών και των πληροφοριών. Μέσα από κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα εξετάσουν θεωρητικά θέματα, μελέτες περίπτωσης και πρακτικές πολιτικών από τον χώρο των ναυτιλιακών logistics, ώστε να δύνανται να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι διαδικασίες των logistics γενικότερα στο ευρύ αλλά και ειδικότερα στο ναυτιλιακό περιβάλλον, προσφέροντας όχι μόνο υπηρεσίες που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και ειδικότερες υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, διαχείριση αποθεμάτων, διανομές, έλεγχο ποιότητας, επισκευές).
Διοίκηση Ναυτιλιακών ΕπιχειρήσεωνΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων" έχει ως στόχο την πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων σχετικά με έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας. Για το λόγο αυτό αναλύει τη δομή μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και περιγράφει τη δραστηριότητα και τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματός της ξεχωριστά. Τα κύρια θέματα που εξετάζει είναι η διαδικασία της ναύλωσης, οι τύποι των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων, ο υπολογισμός του ναύλου, η ασφάλεια πλοίου και φορτίου, η απώλεια και εγκατάλειψη πλοίου, οι οικονομικοί κύκλοι που διέπουν τη ναυτιλία και, τέλος, η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης διερευνώνται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς και τις κατηγορίες των πλοίων, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί και κώδικες.
Ναυτιλία και Διαχείριση ΠρομηθειώνΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ναυτιλία και διαχείριση προμηθειών» στοχεύει στο να προσφέρει στους εκπαιδευομένους εργασιακή γνώση για τις τεχνικές αγορών, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές σε συνάρτηση με τις πρακτικές αποθεμάτων που χρησιμοποιεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Πρόκειται για τεχνικές και στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες παγκοσμίως, ώστε να μειωθεί το κόστος αγορών αλλά και αποθεμάτων. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ναυτιλίας και των προμηθειών και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφθούν σαν επαγγελματίες, προσφέροντας πραγματικά γεγονότα και παραδείγματα από την επαγγελματική ζωή. Δεν προϋποθέτει ειδική γνώση ναυτιλιακών ή προμηθειών.Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης και αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως των απαιτήσεων κάθε προγράμματος. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης στον τομέα των Ναυτιλιακών από το E-Learning του ΕΚΠΑ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:https://elearn.elke.uoa.gr/naftiliaka

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103689354 & 2103689381
Email: elearn-secretariat@elke.uoa.gr


Κέρδος online   12/9/2017 16:02

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: