• TwitterFacebookRss feed

Αποζημιώσεις ενοικίων: Από 15 Μαρτίου η σταδιακή καταβολή για τον Ιανουάριο

Από τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η σταδιακή καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιανουάριο και για όσα εισέπραξαν μεν αλλά μειωμένα κατά 40% από ενοικιαστές που θεωρούνται πληττόμενοι.


Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, από τις 15 Μαρτίου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των αποζημιώσεων για όσες αιτήσεις COVID για τον Ιανουάριο εκκαθαρίστηκαν χωρίς πρόβλημα, ενώ μετά τις 30 Μαρτίου θα πληρωθούν οι δηλώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν λάθη και έγιναν διορθώσεις.


Εντός του Μαρτίου θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων COVID για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Κατόπιν, από τα μέσα Απριλίου θα αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και αντίστοιχα προς το τέλος Απριλίου για όσες δηλώσεις χρειάστηκε να γίνουν διορθώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή και δεν πλήρωσαν ενοίκιο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το ποσοστό της αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες ανέρχεται στο 80% επί του συμφωνημένου ενοικίου. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ, η αποζημίωση για τον ιδιοκτήτη ισούται με το 50% της απώλειας που υπέστη για το μειωμένο ενοίκιο που εισέπραξε. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθώματος. Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.


Με βάση την απόφαση αποζημίωση δικαιούνται :
· οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
· οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή.
· οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.
· οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.


Στην περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την δήλωση, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% του μισθώματος είναι οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη ΔΟΥ του θανόντος την δήλωση COVID εντός 2 μηνών τη λήξη της.


Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης COVID» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, τότε:
· εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη ΔΟΥ του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.
· αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη ΔΟΥ του θανόντος, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μισθώματος καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet.


Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και μέσα σε 30 ημέρες, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις COVID με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με email για την απόρριψη της «Δήλωσης CΟVID» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Πηγή: naftemporiki.gr


Κέρδος online   24/2/2021 13:52

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: