• TwitterFacebookRss feed

ΕΤΕ: Οι επιδόσεις, η αποεπένδυση από Εθνική Ασφαλιστική και το Project Frontier

Κέρδη μετά από φόρους 137 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο γ’ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα από 58 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο ενώ στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 12% αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας.


Μετά την αρνητική επίδραση του γενικού απαγορευτικού στη διεξαγωγή συναλλαγών κατά το β’ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση 13% σε τριμηνιαία βάση ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση. Επίσης τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 43 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο και στο εννεάμηνο σε 830 εκατ. ευρώ ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ, καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο HTCS συνολικού ύψους 779 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020.


Στην Ελλάδα, η περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων το γ’ τρίμηνο 2020 (-1% σε τριμηνιαία βάση) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους κατά 8,5% και 9,7% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, στο εννεάμηνο.


Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 640 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2020, ήτοι 244 μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία οι οποίες επιβάρυναν κυρίως τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2020 και αντιστοιχούν σε 147 μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις σε μη ετησιοποιημένη βάση. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώνεται σε περίπου 97 μ.β. στο εννεάμηνο. Το υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε επίπεδο τράπεζας μειώθηκε σε επίπεδα κάτω των 10 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 9,96 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2020 ενώ οι νέες αθετήσεις δανείων (defaults) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων.
Σημειώνεται επίσης ότι οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ το δεκάμηνο 2020, ενισχυμένες κατά 42% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις. Επίσης ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,9% - με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,9% - ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία ύψους 429 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.


Η αποεπένδυση από Εθνική Ασφαλιστική και οι προοπτικές
Με το βλέμμα στο 2021 και μετά τη λήξη των μέτρων στήριξης, σε όσους πελάτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες η τράπεζα δεσμεύεται να προσφέρει κατάλληλα προϊόντα προσωρινού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τον Παύλο Μυλωνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕ, κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσει σε δύο συναλλαγές υψίστης σημασίας – την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier).
Με την πρώτη συναλλαγή επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω την ισχυρή θέση της στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας. To Project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ κατά περίπου 6,0 δισ. ευρώ.


Πρόσθετες οργανικές και μη ενέργειες αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα της Τράπεζας εντός του 2021.


Ο κ. Μυλωνάς, επισημαίνει επίσης μεταξύ άλλων σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τράπεζας ότι σχετικά με τη λειτουργική κερδοφορία, τα κέρδη του εννεαμήνου 2020 αναλογούντα σε μετόχους της τράπεζας ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22% απορροφώντας ήδη το αναμενόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενο με την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο μήνα. Εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν την πανδημία και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη στοεννεάμηνο ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ ενώ για το γ’ τρίμηνο 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 50% περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της δυναμικής μείωσης των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και τη σταθεροποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου κοντά στα επίπεδα των 100 μ.β., εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, ή στις 244 μ.β., συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω προβλέψεων.


Κέρδος online   1/12/2020 10:18

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: