• TwitterFacebookRss feed

Νέο σχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας

Τον Φεβρουάριο του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη στην οποία θα στηριχθεί το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής (ΓΣΜΑ) που προωθεί η διοίκηση του ΟΑΣΑ. Το σημερινό δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών για τη ζήτηση, τις μετακινήσεις και τους προορισμούς που είναι τουλάχιστον 15 ετών. Η επικαιροποίηση των στοιχείων θεωρείται αναγκαία ώστε να αποτυπώνονται οι σημερινές συνθήκες και ανάγκες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς του Λεκανοπεδίου.

 

Στον ΟΑΣΑ εξηγούν πως «ο ευρύτερος σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών είναι διαδικασία που απαιτεί παρακολούθηση, επικαιροποίηση, και συντονισμό με την Πολιτεία», καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικονομική κρίση που μεσολάβησε, «με σημαντικές συνέπειες τόσο στην επιβατική κίνηση, όσο και στο παρεχόμενο επίπεδο συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης».

 

H πιο πρόσφατη προσπάθεια επικαιροποίησης ολοκληρώθηκε το 2009 στο πλαίσιο του τότε εκπονηθέντος Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής (ΓΣΜΑ) που περιλάμβανε αριθμό προγραμματισμένων έργων υποδομής και σειρά προτεινομένων συγκοινωνιακών, οργανωτικών, λειτουργικών, και θεσμικών μέτρων, καθώς επίσης και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, που θα προέκυπταν από τη διεξαγωγή νέων μελετών ζήτησης μετακινήσεων & προέλευσης προορισμού, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ζήτησης μετακινήσεων στην Αττική.

 

Η οικονομική κρίση αποτέλεσε μεταξύ άλλων έναν από τους κύριους λόγους που η πλειοψηφία από τα προτεινόμενα μέτρα του ΓΣΜΑ δεν υλοποιήθηκαν, εξαιρουμένων κυρίως των τροποποιήσεων λεωφορειακών γραμμών για την τροφοδότηση των μέσων σταθερής τροχιάς, και της υλοποίησης των 2 μεγάλων έργων, του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και της Τηλεματικής.

 

Κατά τον ΟΑΣΑ, η σκοπιμότητα για τον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου μέσω της εκπόνησης ενός νέου Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής προκύπτει από:

 

• τη συνεχή και με ταχύτατους ρυθμούς αλλαγή των οικονομικών, πολεοδομικών και κοινωνικών συνθηκών στην Αττική

• τη διαφοροποίηση των μετακινήσεων με ΙΧ οχήματα, λόγω της μεταβολής τιμής των καυσίμων

• την ανάγκη διασφάλισης μέγιστης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της ανάγκης ανάληψης μεγαλύτερου ποσοστού από τις μετακινήσεις των κατοίκων

• την ανάγκη συνέργειας με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται από τους ΟΤΑ του Ν. Αττικής

• την ανάγκη δημιουργίας συναντίληψης μεταξύ των διαφορετικών φορέων και συντονισμού των επί μέρους προγραμμάτων ανάπτυξης των οδικών, συγκοινωνιακών υποδομών και πολεοδομικών λειτουργιών

• την προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικής κινητικότητας (π.χ. ποδήλατα) σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

• την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών για την αύξηση της αποδοτικότητας των ΜΜΜ και της πληροφόρησης των επιβατών.

• την ανάγκη διαλειτουργικότητας όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Το νέο ΓΣΜΑ θα διασφαλίζει το όραμα του ομίλου ΟΑΣΑ και θα προτείνει τις απαραίτητες δράσεις, τομές και παρεμβάσεις, που θα εξασφαλίσουν την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων:

• Θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής.
• Θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στην κατανομή του μεταφορικού έργου στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, θέματα που αφορούν στη σχέση ζήτησης μετακινήσεων και απόδοσης των δικτύων καθώς και θέματα που αφορούν στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Θα αναλύει και θα επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τη χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και την προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).

• Θα κάνει προβολές διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών μεγεθών και θα εκτιμήσει την μελλοντική μεταφορική ζήτηση για διάφορα έτη-στόχους.

• Θα χρησιμοποιήσει το συγκοινωνιακό μοντέλο ΟΑΣΑ για την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων για τα δίκτυα μεταφοράς και τη λειτουργία τους.

• Θα καθορίσει δείκτες αξιολόγησης των μεταφορικών δικτύων και του επίπεδου εξυπηρέτησης και θα παράσχει τη μεθοδολογία για τη χρήση τους.

• Θα προτείνει το περιβάλλον ανταγωνισμού και συνεργασίας μεταξύ των μέσων, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την κυκλοφορία και τη στάθμευση.


Κέρδος online   4/10/2019 10:13

Σχόλια:

Ονομα:
Σχόλιο: